Algemene Voorwaarden

 

1. DEFINITIES

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

'Omroepvereniging VARA': een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid met statutaire zetel in Hilversum en kantoorhoudende aan de Sumatralaan 49 te Hilversum, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooi- en Eemland onder nummer: 32023920.

BTW-nummer: NL 0010.59415 B.01.

'Ontvangstbevestiging': de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden.

'Product': het product dat of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen VARA en u door of via VARA Webshop binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dient of dienen te worden, waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen;

'Voorwaarden': deze algemene voorwaarden.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website van VARA gesloten worden en waarbij VARA partij is, zijn deze Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen u en VARA middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden, accepteert u uitdrukkelijk deze Voorwaarden.

2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door VARA worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van VARA worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door VARA ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.4 VARA heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van zijn website te wijzigen.

3. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN

3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van VARA zijn vrijblijvend, totdat u de Ontvangstbevestiging hebt ontvangen. Indien VARA de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of in kracht van gewijsde uitspraak van de rechter, zal hij u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) op de hoogte stellen. U heeft in dat geval het recht om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan VARA te melden. VARA is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de Website. VARA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in haar catalogi, mailings of op de Website.

3.2 De overeenkomst tussen VARA en u komt tot stand op het moment dat u:
(a) een bestelling heeft geplaatst in de webshop van VARA middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier in de webshop van VARA;
(b) de betaling van de bestelling heeft laten plaatsvinden middels het selecteren van een betaalmethode en het invullen van de gevraagde gegevens of het overmaken van het bedrag van de bestelling;
(c) hierop op uw e-mail adres een bevestiging heeft ontvangen dat uw bestelling is ontvangen (de 'Ontvangstbevestiging').

Indien van VARA in redelijkheid niet gevergd kan worden dat de overeenkomst met u nagekomen zal worden, zal de Ontvangstbevestiging niet verstuurd worden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien uw bank- of girosaldo gedurende een periode van meer dan 3 maanden onvoldoende is om de aankoopprijs van het door u bestelde product te betalen. In dit geval komt de overeenkomst dus niet tot stand.

3.3 De Ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
(a) een omschrijving van het product dat door u gekocht is en het aantal door u gekochte producten;
(b) de prijs van het (de) product(en);
(c) uw naam, woonadres, adres waar het (de) product(en) naartoe gestuurd wordt (worden), factuuradres (indien anders dan uw woonadres en/of afleveradres), uw e-mailadres en uw telefoonnummer;
(d) het bestelnummer van de overeenkomst.

3.4 De overeenkomst bevat alle tussen u en VARA gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen u en de VARA webshop.

3.5 De administratie van VARA geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan VARA verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door VARA verrichte leveringen. VARA erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

4. TRANSPORT- EN VERZENDKOSTEN

4.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in euro's en inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. De transportkosten worden apart berekend, afhankelijk van de bestemming en het totaalbedrag van de bestelling en alvorens u de Overeenkomst aangaat aan u voorgelegd:
€ 2,- per artikel bij verzending binnen Nederland;
€ 3,50 bij 2 of meer artikelen binnen Nederland;
€ 4,- per artikel bij verzending buiten Nederland, maar binnen de Europese Unie;
€ 6,- per artikel bij verzending buiten de Europese Unie.

4.2 De VARA bepaalt de wijze van verzending, en is gerechtigd om bestellingen in delen te leveren.

4.3 Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor VARA. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door VARA kunnen worden uitgesloten.

4.4 Bij bestellingen vanuit het buitenland is de besteller aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde bankkosten, omzetbelasting of invoerrechten. Bestellers in het buitenland kunnen niet met een machtiging betalen.

5. LEVERTIJD

5.1 De leveringstermijn van het product bedraagt maximaal 30 werkdagen na ontvangst van de betaling, of zoveel korter zoals bepaald in de overeenkomst tussen u en VARA ingeval van levering binnen Nederland. Voor levering buiten Nederland geldt een andere leveringstermijn. Normaliter worden de artikelen toegestuurd binnen vijf werkdagen binnen Nederland nadat de betaalprocedure succesvol is afgerond. Het kan echter voorkomen dat een artikel nog niet, niet meer of tijdelijk niet leverbaar is, waardoor de leveringstermijn overschreden wordt. De door VARA opgegeven levertijden zijn indicatief en zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2 Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door VARA overschreden wordt, zal VARA u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met VARA te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan VARA te melden. Dit geeft u echter geen recht op schadevergoeding.

5.3 De betalingen die u heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 5.2 van deze Voorwaarden door u wordt ontbonden, zal VARA binnen 10 werkdagen nadat VARA de in artikel 5.2 genoemde verklaring heeft ontvangen, aan u terugbetalen (exclusief de verzendkosten) .

5.4 Indien u aantoonbare schade heeft geleden als gevolg van het door VARA overschrijden van de leveringstermijn, zal VARA deze schade, met een maximale omvang van de grootte van het factuurbedrag, aan u vergoeden, ongeacht de vraag of u de overeenkomst met VARA heeft ontbonden.

6. AFKOELINGSPERIODE

6.1 Nadat u het door u bestelde product heeft ontvangen, heeft u het recht om binnen 7 werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met VARA te ontbinden. U hoeft hiervoor geen reden op te geven. Deze bepaling geldt niet voor audio- en beelddragers indien u de verzegeling heeft verbroken.

6.2 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan VARA te melden. U dient het product onmiddellijk terug te sturen naar VARA. U moet wel zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden dragen.

6.3 De betalingen die u heeft verricht op het moment dat u de overeenkomst met VARA ingevolge artikel 6.1 en 6.2 van deze voorwaarden heeft herroepen, zal VARA binnen 10 dagen nadat VARA het door u teruggezonden product heeft ontvangen, aan u terugbetalen (exclusief de verzendkosten).

6.4 VARA behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van VARA of de leverancier van het product) is beschadigd.

6.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van VARA schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal VARA u hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. VARA heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.

7. NIET GOED, GELD TERUG

7.1 Indien binnen 30 dagen nadat u het product hebt ontvangen, het product een gebrek blijkt te vertonen of u van mening bent dat het product niet voldoet aan redelijkerwijze aan het door u bestelde te stellen eisen, heeft u twee mogelijkheden:
(a) u kunt VARA schriftelijk (via fax, brief of e-mail) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product; of
(b) u kunt de overeenkomst met VARA ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan VARA te melden.

7.2 Indien u VARA vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product, moet u het product aan VARA terugsturen. VARA zal het product dan binnen 20 werkdagen nadat hij het product van u terug heeft ontvangen, (doen) herstellen of vervangen en aan u terugsturen. De kosten van uw retourzending, het vervangen en/of herstellen van het product, en het aan u terugsturen van het product komen voor rekening van VARA, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het product dan wel het gebrek aan het product aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is. In dat geval is VARA niet verplicht het gebrek aan het product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het product. VARA zal het product dan in dezelfde toestand aan u terugzenden, als die waarin hij het product van u ontvangen heeft.

7.3 Indien u de overeenkomst op basis van artikel 7.1(b) ontbindt, dient u het product onmiddellijk aan VARA te retourneren. De kosten van retourzending zijn voor rekening van VARA. De aankoopprijs van het product zal binnen 10 werkdagen op uw rekening teruggestort worden. Artikel 6.5 is op dit artikellid van toepassing.

8. ALGEMEEN

8.1 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke op het door de VARA geleverde artikel berusten, te respecteren.

9. GARANTIES

9.1 Op de door VARA geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op zijn producten geleverd wordt. Deze garantie tast uw rechten die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan.

10. KLACHTEN

10.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door VARA serieus in behandeling worden genomen.

10.2 U dient een klacht kenbaar te maken bij de Klantenservice van VARA (gegevens staan vermeld in artikel 12 van deze Voorwaarden).

10.3 VARA zal binnen 10 werkdagen, of zoveel sneller als mogelijk, de klacht proberen op te lossen. VARA zal u hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

11. PRIVACY

11.1 VARA zal uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden. Deze bestanden worden aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (de huidige Registratiekamer).

11.2 Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is het door VARA kunnen nakomen van de overeenkomst die VARA met u is aangegaan. Uitsluitend hiertoe kunnen uw gegevens aan derden worden verstrekt.

11.3 De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die u invult in het bestelformulier wanneer u een product bestelt of heeft besteld.

11.4 Door het aangaan van een overeenkomst met VARA waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, verleent u uitdrukkelijke toestemming aan VARA voor het aan derden verstrekken van uw persoonsgegevens zoals aangegeven in artikel 11.2.

11.5 U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via fax, brief of e-mail) verzoek hiertoe aan VARA, afdeling webshop te richten. VARA zal u dan binnen 4 weken een overzicht verstrekken van uw bij de VARA webshop aanwezige persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden omdat deze feitelijk onjuist zijn, voor bovenstaand doel (zie lid 11.2) niet volledig of relevant zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dient u dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan VARA te melden, waarbij u aangeeft dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden. Indien u wenst dat uw persoonsgegevens verbeterd en/of aangevuld dienen te worden, geeft u in uw bericht tevens de verbeteringen/aanvullingen van uw persoonsgegevens aan. VARA zal in alle gevallen uw instructies onmiddellijk opvolgen, tenzij VARA hiertoe niet in staat is. In dat geval zal VARA uw persoonsgegevens uit zijn bestand(en) verwijderen. VARA zal eventuele derden, aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt, opdracht geven eventuele wijzigingen, afschermingen of verwijderingen van uw persoonsgegevens over te nemen.

12. KLANTENSERVICE VAN VARA

Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden dient plaats te vinden met:

VARA, afdeling Webshop
p/a 1e Industrieweg 14
3411 MG Lopik
shop@vara.nl

13. TOEPASSELIJK RECHT, BEMIDDELING EN GESCHILLEN

13.1 Op alle overeenkomsten gesloten met VARA is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Indien er een geschil ontstaat tussen u en VARA naar aanleiding van een overeenkomst gesloten tussen u en VARA, kunt u VARA verzoeken om de Consumentenbond hierin te laten bemiddelen, tenzij VARA van mening is dat de aard van dit geschil zo'n bemiddeling niet rechtvaardigt.

13.3 Indien een geschil niet op basis van artikel 13.2 of op andere wijze in der minne geschikt kan worden, is de rechter te Amsterdam bevoegd om van dit geschil kennis te nemen, tenzij u binnen 4 weken na het ontstaan van het geschil schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan VARA meldt hiertegen bezwaar te hebben. In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

- Algemene voorwaarden VARA webshop 2008 -